Pædagogisk holdning

Kerneopgave:

”Vi vil skabe livsglade og samværskompetente børn, som mestrer livet.
Det vil vi gøre i samarbejde med forældrene.
Med udgangspunkt i tætte relationer, tryghed, nærvær, respekt og glæde vil vi skabe læringsmiljøer, som tilgodeser børnenes behov.”

Vi værdsætter en positiv tilgang til det daglige arbejde, hvor vi bestræber os på at være så nærværende og støttende som muligt.
I det daglige arbejde med børnene er vi beskyttere og omsorgspersoner men også rollemodeller for dem gennem vores sprog og handlemåde.

Vi mener, det er grundlæggende, at det enkelte barn bliver set, læst og forstået

 • Vi har respekt for det enkelte barn og søger at se det som den person det er. Vi har også en opdragerfunktion, hvor vi skal medvirke til, at barnet kommer videre i sin udvikling.
 • Vi tilstræber gennem vores holdning at opbygge en samværsform, hvor alle har indflydelse, men ikke alt er tilladt.
 • Vi ser det som en mærkesag at der skal være tid til det enkelte barn og dets behov, samtidig med at vi fokuserer på de svageste børn.
 • Vi forsøger at være nærværende og til rådighed for børnene.
 • Vi skal med vores kendskab til barnet medvirke til at skabe helhed i barnets dagligdag. En dagligdag, der rummer såvel tryghed som udfordringer.
 • At iagttage barnets adfærd giver os mulighed for at afdække, hvad barnet ikke kan give udtryk for med ord. Vores opgave er at finde ud af, hvilke tanker, intentioner, ønsker og behov der ligger bag adfærden
 • Vi har som opgave, at se hvor børnene befinder sig udviklingsmæssigt og medvirke aktivt til, at de oplever succes og tør bevæge sig videre.
 • Vi søger i det daglige arbejde at tilgodese de enkelte børn så individuelt som muligt. Det viser sig i små ting som forskellige måder at vinke farvel til far/ mor, eller tilgodese hvem der gerne vil sidde ved siden af hinanden til frokost.
 • Vi søger at støtte børnene som enkeltpersoner. Det være sig i form af voksenkontakt eller ved at støtte op omkring udviklingen af kammeratskaber. Vi forsøger at sikre, at alle børn har tætte relationer til voksne og til andre børn.
 • Vi lægger op til at der skal være rart i børnehaven for alle. Det gør vi ved at give gode muligheder for leg, men også ved at de voksne hjælper, regulerer og træder støttende til.
 • Vi appellerer til at vi skal lege ordentligt med hinanden. Vi forsøger at få løst konflikter ved at lade børnene lytte til hinanden og – hvis det er muligt – selv lade dem komme med løsningsforslag.
 • Børnene bestemmer selv, hvem de vil lege med, men også her træder de voksne regulerende ind, hvis enkelte børn lukkes ude/nægtes adgang til lege.
 • Vi har en tilladende holdning m.h.t. barnets projekter, medbestemmelse, gruppedannelse, sproglige udtryksformer m.m. hvor vi positivt og konkret støtter op om barnet. Vi mener det er essentielt at vise respekt for børnene og det de vil, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi accepterer alle barnets handlinger.
 • Vi tager individuelle hensyn, men det individuelle må også vige for hensynet til hele gruppen. (Eks. rundkreds, larmende leg etc.).
 • Vi bruger mange kræfter på at vise til rette og støtte op omkring børnene. Ofte deler vi gruppen op for at skabe ro og rum omkring dem, så de oplever nærhed, får mulighed for fordybelse og oplever succes.
 • Børnene opfordres til at rydde op/ sætte på plads efter en leg, så alle synes det er rart at starte en ny leg.
 • Forslag om beskæftigelse og aktiviteter fra børnene tages alvorligt og gennemføres, hvis det er muligt.
 • Vi søger at vedligeholde børnehaven og legepladsen godt for på den måde at vise børnene, at her passer man på tingene og hinanden.

Vi vægter en god kontakt til forældrene højt.

 • Vi snakker meget med forældrene.
 • Vi forsøger også at informere forældrene via sedler og opslagstavler om de daglige gøremål.
 • Vi tager også en snak, når vi observerer en uheldig udvikling.
 • Således sikrer vi os at forældrene ved, hvad vi arbejder med.
 • Det giver dem mulighed for at komme med deres syn på tingene og mulighed for at støtte op om det fælles arbejde omkring barnet. Derfor mener vi også, at det er en nødvendig del af et børnehaveophold, at forældrene støtter aktivt op om de arrangementer der foregår i huset.

Vi forpligter os til, at vores holdninger og principper jævnligt skal tages op til overvejelse og refleksion m.h.p. forbedringer og udbygning. Vi må sikre os, at de har aktuel værdi og er synlige.