Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for

Dragebakkens Private Børnehave.

Persondataloven erstattes af persondataforordningen d. 25. maj 2018. Alle institutioner er derfor blevet pålagt at udarbejde en privatlivspolitik, der bl.a. beskriver, hvilke personoplysninger institutionen har om børn, forældre og ansatte medlemmerne, hvad formålet med oplysningerne er, og hvordan og hvor længe oplysningerne opbevares af institutionen.

Sidst opdateret d. 4. juni 2018

 

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores institution, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan personoplysninger indsamles og anvendes, når man er barn, forældre eller medarbejder hos Dragebakkens Private Børnehave og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

Hvilken type persondata behandler vi om børn, forældre og medarbejdere, og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om børn, forældre og medarbejdere, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med barnets/børnenes indskrivning og medarbejderens ansættelsesforhold i Dragebakkens Private Børnehave.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra forældre og medarbejdere kan betyde, at Dragebakkens Private Børnehave vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med forhold til det offentlige og kommunen.

Dragebakkens Private Børnehave indsamler og behandler følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold (her tænkes på børneattest på medarbejdere) og oplysninger om CPR-numre som led i administrationen af Dragebakkens Private Børnehave.

Dragebakkens Private Børnehave vil i forbindelse med barnets indmeldelse i Dragebakkens Private Børnehave overfor kommunen og samarbejdspartner vedrørende bl.a. administration af forældreopkrævning og lønudbetaling typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger om forældre: Oplysninger, som oplyses os, når barnet indskrives hos Dragebakkens Private Børnehave f.eks. kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse), bankoplysninger til Betalingsservice, oplysninger, som oplyses os omkring præferencer i forhold til barnets tilstand, samt oplysninger, som oplyses os, hvis forældre kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller øvrige henvendelser om barnets indmeldelse hos Dragebakkens Private Børnehave.

Oplysninger om børn: Oplysninger, som oplyses os af forældre, når barnet indskrives hos Dragebakkens Private Børnehave, herunder oplysninger om barnets navn, fødselsdato og køn, navnet på barnets tidligere pasningsordning, CPR-nr., evt. sundhed-forhold eller handicap.

Oplysninger om medarbejdere: Dragebakkens Private Børnehave vil i forbindelse med ansættelse eller vikariat typisk indsamle følgende oplysninger:

Kontaktoplysninger: Oplysninger, som oplyses os, når ansøgning sendes til Dragebakkens Private Børnehave f.eks. kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse), bankoplysninger, oplysninger, som oplyses os omkring medarbejderens tidligere arbejdsforhold, samt oplysninger, som oplyses os, hvis medarbejderen kontakter os med et spørgsmål, eller når medarbejderen i øvrigt henvender dig til Dragebakkens Private Børnehave.

 

Brug af personoplysninger

Dragebakkens Private Børnehave behandler personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Dragebakkens Private Børnehave behandler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med barnets indmeldelse eller medarbejderens ansættelse hos Dragebakkens Private Børnehave eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

Administration – Oprettelse og administration af barnets indmeldelse eller medarbejderens ansættelsesforhold med Dragebakkens Private Børnehave som led i driften af Dragebakkens Private Børnehave øvrige virksomhed, herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til barnet/medarbejderen som person.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Dragebakkens Private Børnehave er underlagt i forbindelse med driften af institutionen eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, herunder blandt andet udarbejdelse af ansøgninger om kommunalt tilskud til Dragebakkens Private Børnehave.

Dragebakkens Private Børnehave anvender ikke personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Dragebakkens Private Børnehave bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder forældre og medarbejdere derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at personoplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Dragebakkens Private Børnehave behandler som udgangspunkt oplysningerne om børn, forældre og medarbejdere på et af følgende grundlag:
1) Indgåelse eller opfyldelse af barnets indskrivning hos Dragebakkens Private Børnehave,
2) hensynet til Dragebakkens Private Børnehaves legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor,
3) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Dragebakkens Private Børnehave er pålagt.
Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

Deling af personoplysningerne

Dragebakkens Private Børnehave videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for at administrere Dragebakkens Private Børnehave, herunder for at kunne levere oplysninger til kommunen om børn – fx videregives informationer, om eventuelt handicap, sprog i tilfælde af brug at ekstern talepædagog, eller andre tiltag som tages i brug for at forbedre/hjælpe børnene i institutionen.

Dragebakkens Private Børnehave kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores institutionen, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Dragebakkens Private Børnehave tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til barnet, forælderen, eller medarbejderen personligt.

Dragebakkens Private Børnehave videregiver ikke personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores institutionen eller opfylde barnets, forælderens, eller medarbejderens behov.

Dragebakkens Private Børnehave overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er Dragebakkens Private Børnehave politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for barnets, forælderens, eller medarbejderens personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Forældres og medarbejderes rettigheder

Forældre og medarbejdere har til enhver tid ret til at gøre sine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Forældre og medarbejdere kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Dragebakkens Private Børnehave er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af personoplysningerne til direkte markedsføring. Endvidere kan forældre og medarbejdere anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om sit barn eller sig selv, trække et samtykke til behandling af sit barns/sine personoplysninger tilbage samt gøre sin ret til dataportabilitet gældende.

Hvis forældre og medarbejdere ønsker at gøre én eller flere af sine rettigheder gældende, bedes de kontakte Dragebakkens Private Børnehave på kotakt@dbbh.dk. Anmodninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over Dragebakkens Private Børnehaves behandling af personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Opdateringer

Dragebakkens Private Børnehave evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Derfor bedes forældre og medarbejdere regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af sine personoplysninger.