Vi tilstræber en tryg og stabil hverdag for børnene.

Børnehaven skal være et sted hvor barnet oplever medbestemmelse og selvværd i samværet med andre, men også et sted hvor vi øver hensyntagen til de andre, og hvor vi stiller krav i forhold til alder og udvikling.

Vi ser det som en mærkesag, at der skal være tid til det enkelte barn og dets behov. Nærhed er ikke blot et ord, men en nødvendighed for at vide hvordan børnene har det, og hvor de bevæger sig hen.

Gennem det daglige arbejde søger vi at gennemføre de mål vi har sat os i målsætningen, således at hvert enkelt barn vedbliver at være unikt, får lært nogle fælles regler for samvær og har mødt mange muligheder for at udvikle sig og lære.

Læreplan sprog

Læreplan sociale.

Læreplan natur.

Læreplan kultur.

Læreplan krop.

Læreplan alsidige.

 

Tilsyn

I forbindelse med tilsynsmøde for året 2020, er der følgende udfordringer fremhævet i tilsynsrapporten:

  • Den pædagogiske læringsplan skal være retningsgivende for al arbejdet i børnehaven.
  • Der skal etableres et pædagogisk læringsmiljø gennem hele dagen
  • Der skal sikres en synlig og genkendelig struktur for både børn og voksne
  • Medarbejdere skal positioneres mere synligt i læringsmiljøet
  • Der skal sikres fokus på vokseninitieret leg, og beskrivelse af, hvornår leg er voksen- hhv. børneinitieret
  • Der skal ske en bedre guidening af børn under og mellem aktiviteter
  • Dialogen med børnene skal foregå i et anerkendende og understøttende sprog

Børnehavens bestyrelse samt ledelse ser med stor alvor på disse udfordringer.

Børnehavens ledelse har, hen over efterårsferien (2020), arbejdet benhårdt på en handlingsplan til Bestyrelsen og Odense Kommune, med fokus på at imødekomme ovenstående udfordringer. Arbejdet med denne handlingsplan er ikke i mål endnu, men allerede nu, er der indført en række tiltag;

Øget pædagogisk kvalitet i børnehaven er et hovedfokus, og derfor har bestyrelsen truffet beslutning om, at der ansættes to nye pædagoger, med start hhv. 1. december 2020 og 1. februar 2021, for herigennem at have mulighed for at sikre fokus på den pædagogiske kvalitet i vores børnehave. Der er indgået ansættelseskontrakt med to ny pædagoger.

Ændret struktur i hverdagen er en nødvendighed, for at skabe nye forhold i børnehaven, og for at sikre, at personalet bruger mindst muligt tid på praktisk arbejde og mest mulig tid sammen med børnene. Dette betyder, at forældre i børnehaven i højere grad end tidligere får ansvar for en del af det praktiske omkring eget barn – mere herom følger i et særskilt nyhedsbrev i den kommende uge. Ligeledes foretages der fra uge 44, 2020, en anderledes opdeling af børnehavens børn.
Børnehavens pædagogiske ledelse har udarbejdet en dagsplan for børnehavens personale, således at den enkelte medarbejder ved præcist, hvilke aktiviteter, en given dag skal indeholde samtidig med, at der er en klar plan for, hvor i huset den enkelte medarbejder skal være, samt med hvilken gruppe af børn. Dette kan lyde banalt, men har været en udfordring i en tid, hvor børnehaven har oplevet stor udskiftning i personalegruppen. Endvidere arbejdes der på at skabe en synliggørelse af de styrkede pædagogiske læreplaner. Disse læreplaner har Dragebakkens Private Børnehave hele tiden haft, men læreplanerne har desværre ikke været synlige nok hidtil. I løbet af de kommende uger vil disse læreplaner blive tydelige i huset, både for børn, forældre og personale i huset.

En anerkendende og understøttende dialog er afgørende for vores børns trivsel, og derfor sætter børnehavens ledelse fokus på dette. I først omgang på personalemøder og inden året er omme afholdes der et foredrag for personalegruppen omkring sprogbrug i børnehøjde.
Ovenstående er første del af arbejdet med en handlingsplan for at sikre, at den pædagogiske kvalitet i børnehaven herunder en opretning af de punkter, som fremhæves i de udarbejdede tilsynsrapporter.
Børnehavens ledelse har allerede nu gjort et stort arbejde med udviklingen af en handlingsplan og igangsætning af konkrete initiativer og er meget fortrøstningsfulde ift. det kommende arbejde – en tilgang, som bestyrelsen ligeledes deler. Ønsket for alle, både ledelse, personale og bestyrelsen er, at Dragebakkens Børnehave skal være en børnehave, hvor børnene er i fokus og stortrives.

Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport 2020